Great Moments in Sports Magazine Nov 1961 Bob Schloredt Washington Huskies G